آ شىي ـشةةثق

~» لو كل من يا . ،ٌآ سا ِدافتطا واگُْ ذيٕؼَ رٕثدي ات ذيُك یراددٕخ شيي یاْ ّػٕگ رد ٌآ ٕط ٌآ ٔ ٕط ٍيا ّت ار دٕخ ٌدزگ ًاثتزي ،پيات غلٕي ؽٕـخ ّت سا ات ذيػات ذيهك ّسفؿ سا ّؿاف ٍيزتكيدشَ رد ذيياًَ یؼط

2023-01-27
    بانقشات ب دولاب
  1. hßandßsßcomputers
  2. -A +A
  3. 38, No