فشار د

a. The application of continuous force by one body on another that it is touching

2023-01-27
    فضائح ع
  1. موږ به هغه څه لاړو چې د لوړ او ټیټ میپز
  2. /١٢٥ اوتر هغه نږد ي کته وساتل شي
  3. 4
  4. 78 میلیون آمریکایی از ابتلا به فشار خون